تصاویر/ چند فریم هیجان فوتوشاپی!

برخی دستگاه های بازی واقعا دلهره آور و ترسناک هستند. در اینجا با تصویر تعدادی از آنها شوخی فوتوشاپی انجام شده است.

hayajan05.jpg

hayajan01.jpg

hayajan02.jpg

hayajan03.jpg

hayajan04.jpg

hayajan06.jpg