تصاویر/ سفر مجازی به شهربازی طلایی آمل

شهربازی طلایی آمل تنها شهربازی این شهرستان است که در محیطی بسیار زیبا و در حاشیه رودخانه پرخروش هراز احداث شده است.

amolsabz03.jpg

amolsabz04.jpg

amolsabz05.jpg

amolsabz06.jpg

amolsabz07.jpg

amolsabz08.jpg

amolsabz09.jpg

amolsabz10.jpg

amolsabz01.jpg

amolsabz02.jpg