امتک دروازه‌ای برای شناخت دانش مدرن صنعت تفریحات

مسیب پارسایی - کارشناس ارشد، تعمیر و نگهداری سیستم‌ها و تجهیزات شهربازی

با انتقال علم الکترونیک و رایانه و گسترش آن به مجموعه تجهیزات شهربازی باید به این باور رسید که تلفیقی ایجاد شده تا روند نگهداری هرچه بهتر مجموعه‌های تفریحی و تجهیزات، نیازمند هوشی بالاتر و عملکردی سیستماتیک‌تر است.

لازمه نگهداری مناسب و اصولی برپایه کاملا علمی این دید را به روشنی بازمی نماید که با رعایت تجربه از گذشته برمبنای علمی بودن، این فعل را به درستی اجرا و ترویج خواهد نمود.

امتک مجمعی کاملا تخصصی و محفلی صمیمی می‌باشد که دروازه ایی برای شناخت تمامی بعد‌ها در این صنعت خواهد بود و همچنین قرارگیری بزرگان این صنعت در کنار هم باعث شناخته شدن تخصص و توانمندی‌ها به فضای تفریحاتی ایران می‌باشد.

 علوم آکادمیک همیشه گره گشا در تمامی شاخه‌ها بوده و با انتقال هر چه بیشتر آن به این صنعت نه تنها رشد روز افزون در تولیدات داخلی خواهد داشت بلکه سطح علم را در جهت صنعت تفریحات برای ایران میتواند ارتقاع دهد.

بی‌شک امتک تجلی گر این رخداد خواهد بود.